Page 1 of 1

น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 อาการโคม่า ย้ายด่วนเข้า ICU

PostPosted: Wed Jun 12, 2019 4:55 am
by Webmanual1
Image

อัปเดตล่าสุด น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 (12 มิ.ย.) เวลา 8.40 น. น้ำตาลได้ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้ว หลังจากหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจหลายรอบ และตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU โดยมีการอัปเดตอาการดังนี้

(06.21) เดินทางจาก รพ.สมุทรสาคร สู่ รพ.ศิริราช

(08.40) เข้า ICU ที่ รพ.ศิริราช

ปัจจุบัน น้ำตาล รักษาตัวอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลศิริราช อาการยังคงทรงตัว ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบต่อไป